Μαθηματικά

Γενικός σκοπός του αριθμητικού γραμματισμού ενός Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να γίνει ο δίαυλος που θα προωθήσει και θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους του σε ικανότητες όπως το:

 • Να κατανοούν τις συνεχώς αναδυόμενες αλλαγές και εξελίξεις της σύγχρονης καθημερινής πραγματικότητας και να διαθέτουν το κατάλληλο  επίπεδο μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις αυτές.
 • Να διατυπώνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις και να παίρνουν τις αποφάσεις εκείνες που θα συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων για τα οποία άλλοτε υπάρχει και άλλοτε δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία προς τη λύση τους.

Οι γενικοί σκοποί που διατυπώθηκαν παραπάνω, εξειδικεύονται σε επιμέρους στόχους, οι οποίοι αφορούν την απόκτηση κατάλληλων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους:

 • Να ανταποκρίνονται στις καθημερινές πρακτικές μαθηματικές τους ανάγκες (υπολογισμοί, μετρήσεις, επίλυση προβλημάτων).
 • Να αναπτύσσουν βασικές μαθηματικές ικανότητες επικοινωνίας, αιτιολόγησης και κριτικής σκέψης.
 • Να αναπτύξουν θετική στάση για τα μαθηματικά.
 • Να θεωρούν τα μαθηματικά μέρος του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου πολιτισμού. Να γνωρίσουν περισσότερο την ιστορία των μαθηματικών και να μπορούν από μόνοι τους να τη μελετούν και να τη συνδέουν με τα μαθηματικά που γνωρίζουν.
 • Να χρησιμοποιούν στα μαθηματικά τη γλώσσα για να εκφράζουν τις σκέψεις τους, να αναφέρονται σε έννοιες και ειδικούς όρους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν, να επικοινωνούν με άλλους στο επίπεδο του προφορικού και του γραπτού λόγου.
 • Να μπορούν, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με άλλους σε μαθηματικά θέματα αναπτύσσοντας οργανωμένη αιτιολόγηση, ορθό λόγο, ερωτήσεις, συζήτηση κτλ.
 • Να αποκωδικοποιούν τα δεδομένα και να προσδιορίζουν ένα πρόβλημα, όταν παρουσιάζεται μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητας.
 • Να μπορούν, να εργάζονται μόνοι τους σε μαθηματικά θέματα και να μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία καινούρια περιεχόμενα και έννοιες.
 • Να κατανοούν τις αναπαραστάσεις στοιχείων της επικαιρότητας με τα εργαλεία της στατιστικής (γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα, ραβδογράμματα, πίνακες).
 • Να χειρίζονται και να κατανοούν διάφορους χρήσιμους αλγόριθμους (αλγόριθμους πράξεων, επίλυσης εξισώσεων κ.α.). Να επιλέγουν το πότε και πως θα τους χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των σχολικών αλλά και των καθημερινών τους εργασιών
 • Να διαβλέπουν τις γενικές αρχές πίσω από τα επιμέρους φαινόμενα, να μεταβαίνουν με άνεση από το ειδικό στο γενικό και αντίστροφα.
 • Να χρησιμοποιούν τις μαθηματικές γνώσεις και τεχνικές σε διαθεματικές δραστηριότητες.
 • Να συνειδητοποιούν τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν (μεταγνωστική ικανότητα), γεγονός που θα τους επιτρέπει να αυτοαξιολογούνται και να προχωρούν με μεγαλύτερη ευκολία σε νέες γνώσεις.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2006

Μετάβαση στο περιεχόμενο