Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Θέσεων για την στελέχωση της Ομάδας Έργου «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 11352/669/14-11-2023 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ8ΛΚ46ΨΖΣΠ-Μ0Ψ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις της Ομάδας Έργου της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)» ΟΠΣ 6003234. (Α.Π. 660/1/31930/15-11-2023) Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 8686/545/24-01-2022 Απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών Ομάδας  Έργου ΣΔΕ και τη σύναψη…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. : 660/1/2284/31-01-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 4 ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)», ΟΠΣ: 5002546

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 660/1/2284/31-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) οικονομικού διαχειριστή, δύο (2) συντονιστών φυσικού αντικειμένου και ενός (1) υπεύθυνου δημοσιότητας. Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 14-03-2022, ημέρα Δευτέρα, στην έδρα του…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 8973/562/06-04-2022 Απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 660/1/2284/31-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την…

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9067/566/27-4-2022 Απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 660/1/2284/31-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την…
Μετάβαση στο περιεχόμενο