Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – ΣΔΕ», σχολικής περιόδου 2023-2024.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11353/669/14.11.2023 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται: Πίνακες Κατάταξης για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και των εκτός…

Δημοσιοποίηση εκ νέου των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά Σ.Δ.Ε. και των εκτός έδρας τμημάτων τους, σχολικής περιόδου 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ 6003234, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11346/668/07-11-2023 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες υπέβαλαν δήλωση προτιμήσεων, κατά την πρώτη δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ για τη σχολική περίοδο 2023-24 (27/10/2023 – 01/11/2023), δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου δήλωση. Όσοι/ες ωστόσο το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν…

Δημοσιοποίηση των διαθέσιμων ωρών και τμημάτων ανά ΣΔΕ και εκτός έδρας τμημάτων, σχολικής περιόδου 2023-2024, στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (ΣΔΕ), ΟΠΣ 6003234, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 11308/666/25-10-2023 Απόφαση Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες και σύμβουλοι σταδιοδρομίας και ψυχολόγοι των οριστικών πινάκων κατάταξης της σχολικής περίδου 2022-2023 (ΑΠ 660/3/17985/14.06.2022) καλούνται σε αποκλειστική προθεσμία από την Παρασκευή, 27/10/2023 και ώρα 09:00 π.μ. έως και την Τετάρτη 01/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ. να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων https://mis.inedivim.gr/, ώστε: ΠΡΟΣΟΧΗ:…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να ενημερωθείτε. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από την 10η -07-2023, ημέρα Δευτέρα έως και 19-07-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.  Για τυχόν ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-344 2411 και 210-344 2458 και στο: hr-sde@minedu.gov.gr…

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ωρομισθίων και Συμβούλων ΣΔΕ, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτιμήσεων, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών/τμημάτων, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.10021/609/25-11-2022   Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνονται: Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ:5002546, μετά την ανακοίνωση των διαθέσιμων ωρών και…

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων ΣΔΕ (2ο Στάδιο) και διαθέσιμες ώρες και τμήματα, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων (2ο Στάδιο), της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-6-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την εξέταση των ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, σχολικής περιόδου…

Ορθή επανάληψη Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΣΔΕ (2ο Στάδιο) και ορθή επανάληψη διαθέσιμων ωρών, της Πράξης «ΣΔΕ», σχολ. περ. 2022-2023

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  9959/608/21.11.2022 Απόφαση Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ανακοινώνεται: α) Ορθή Επανάληψη των Πρακτικών της 2ης και 3ης Επιτροπής Εξέτασης των Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, του 2ου σταδίου της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 660/3/17985/14.06.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης…

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ωρομίσθιων εκπαιδευτών, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, (2ο στάδιο), σχολ. περ. 2022-2023, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, 2ου Σταδίου, της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των πρόσθετων δικαιολογητικών των ενταγμένων μελών του Μητρώου ΣΔΕ, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» με κωδικό…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (2ο Στάδιο) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 2022-2023, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΔΕ, ΟΠΣ 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9577/590/31.08.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΔΤΝ46ΨΖΣΠ-2ΧΘ), απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, για τη σχολική περίοδο…

Οριστικός Πίνακας Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ (1ο Στάδιο), της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546, έτους 2022

Οριστικός πίνακας ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ, 1ο Στάδιο, της υπ’ αριθμ. 660/3/17985/14-06-2022 Πρόσκλησης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9495/586/01-08-2022 απόφαση ΔΣ/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι πίνακες διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, κατά του προσωρινού πίνακας ένταξης, από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων…
Μετάβαση στο περιεχόμενο