ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9067/566/27-4-2022 Απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 660/1/2284/31-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών Ομάδας Έργου ΣΔΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο