ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 8973/562/06-04-2022 Απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 660/1/2284/31-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών Ομάδας Έργου ΣΔΕ.

 Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., ήτοι από την Πέμπτη, 07/04/2022 έως και την Τετάρτη, 13/04/2022.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται εγγράφως και θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4. Οι ενστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 € και να είναι επί ποινή απαραδέκτου συγκεκριμένες. Το παράβολο θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό εξόφλησής του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο