ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (2ο Στάδιο) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, 2022-2023, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΔΕ, ΟΠΣ 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 9577/590/31.08.2022 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΔΤΝ46ΨΖΣΠ-2ΧΘ), απευθύνει στα ενταγμένα μέλη του Μητρώου ΣΔΕ πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων, για τη σχολική περίοδο 2022-2023.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr  για τη συμμετοχή τους  στους πίνακες κατάταξης  και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη διεύθυνση https://mis.inedivim.gr,  ορίζεται: από την Τρίτη 06/09/2022 (ώρα 10:00 π.μ) έως και την Τρίτη, 20/09/2022 (ώρα 10:00 π.μ.).

Διευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων και τη σχετική έγκριση  από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τον αυτόματο υπολογισμό των μορίων από το ηλεκτρονικό σύστημα με βάση τα επαληθευμένα προσόντα των ενταγμένων μελών στο Μητρώο. Η υποβολή ενστάσεων θα είναι δυνατή μετά την έκδοση και ανάρτηση των προσωρινών πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.

Πληροφορείς σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θα παρέχονται στο τηλέφωνο: 213-131-4641, (ώρες εξυπηρέτησης 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο