ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ», ΟΠΣ: 5002546

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546 και έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 8686/545/24-01-2022 Απόφαση του Δ.Σ., απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή τεσσάρων (4) μελών Ομάδας 

Έργου ΣΔΕ και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
       1  Οικονομικός Διαχειριστής – ΥΠΟΕΡΓΑ 11 & 12           1
       2  Υπεύθυνος Δημοσιότητας – ΥΠΟΕΡΓΟ 8           1
       3  Συντονιστής Φυσικού αντικειμένου – ΥΠΟΕΡΓΟ 8          1
       3  Συντονιστής Φυσικού αντικειμένου – ΥΠΟΕΡΓΑ 11 & 12          1

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων (ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορές)από 01/02/2022 έως και 15/02/2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο