ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ Α.Π. : 660/1/2284/31-01-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 4 ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)», ΟΠΣ: 5002546

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 660/1/2284/31-01-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την επιλογή ενός (1) οικονομικού διαχειριστή, δύο (2) συντονιστών φυσικού αντικειμένου και ενός (1) υπεύθυνου δημοσιότητας.

Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα στις 14-03-2022, ημέρα Δευτέρα, στην έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ. 11143, Αθήνα, 4ος όροφος, στο γραφείο της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Δ.Π.Ν.Δ.Β.Μ.).

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι με τους αριθμούς πρωτοκόλλου που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα συνεντεύξεων, να προσέλθουν την ώρα που ορίζεται για τον καθένα.

Η παρουσία στη συνέντευξη είναι υποχρεωτική. Υποψήφιοι που δεν θα προσέλθουν στη συνέντευξη, αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο