Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4)

Ανακοίνωση Πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων

(με τα αρχεία excel που επισυνάπτονται)

Ένσταση επί του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο