Οριστικός Πίνακας Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ (1ο Στάδιο), έτους 2021, της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», ΟΠΣ 5002546

Οριστικός πίνακας Ένταξης και μη Ένταξης υποψηφίων στο Μητρώο ΣΔΕ (1ο Στάδιο), έτους 2021, της υπ’ αριθμ. 660/5/19399/28-07-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών των παραγράφων Β.1, Β.2 και Β.3 της ως άνω Πρόσκλησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο