Αναπροσαρμοσμένοι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους αναπροσαρμοσμένους πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, μετά την εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων επί του πίνακα μη δεκτών υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 της ενότητας Ε της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4) από τα συνημμένα αρχεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο