Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή

Οι γενικοί στόχοι της Πολιτισμικής – Αισθητικής Αγωγής για τα Σ.Δ.Ε. είναι οι εξής:

 • Οι εκπαιδευόμενοι των Σ.Δ.Ε. είναι κυρίως άτομα, 18 ετών και άνω,  που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα άτομα αυτά λόγω υπο-εκπαίδευσης δεν έχουν τα απαιτούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα και τις ανάλογες δεξιότητες και έτσι οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισμό. Ένας βασικός σκοπός του Σ.Δ.Ε. είναι η επανένταξη αυτών των ατόμων στην αγορά εργασίας και στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
 • Η Πολιτισμική – Αισθητική Αγωγή μπορεί, να οδηγήσει και σε νέα επαγγέλματα που δεν έχουν εμφανή σχέση με τις τέχνες (σύγχρονες τεχνολογίες, λαϊκή χειροτεχνία, design, διαφήμιση, έντυπα, πολύτεχνες εκδηλώσεις, πολυμέσα κ.λπ.) και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτόν στην καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Ο ορισμός και η κατανόηση των εννοιών του «πολιτισμού» και της «κουλτούρας» αποτελούν τα βασικά εργαλεία της Πολιτισμικής – Αισθητικής Αγωγής. Με τη χρήση των εργαλείων αυτών οι εκπαιδευόμενοι καθίστανται ικανοί να κατανοήσουν το φαινόμενο της τέχνης μέσα από τις πιο κοντινές και οικείες στους ίδιους μορφές.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του χειρισμού ποικίλων εκφραστικών μέσων (εργαλείων, υλικών, τεχνοτροπιών).
 • Η ενίσχυση της ικανότητας της δημιουργίας, ανάγνωσης, κατανόησης και κριτικής της εικόνας και του κώδικα της.
 • Η προσέγγιση της Τέχνης από τον εκπαιδευόμενο μέσα από την πράξη, τη χειρονομία, την αφή, την παρατήρηση και τη διερεύνηση, τις λειτουργίες δηλαδή που συνδέουν νου-ψυχή-σώμα.
 • Η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη του εκπαιδευομένου και η καλλιέργεια της ικανότητας του για έκφραση και επικοινωνία όχι μόνο με τη γλώσσα (προφορικός – γραπτός λόγος), αλλά και με τα συμβολικά συστήματα των τεχνών (ήχος, κίνηση, μίμηση κ.α.).
 • Η εκτίμηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, καθώς και η κατανόηση της εξελικτικής διάστασης της Τέχνης και του πολιτισμού.

Οι ειδικότεροι στόχοι της Πολιτισμικής – Αισθητικής Αγωγής για την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιότητων είναι: 

 • Να αισθανθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι τα θέματα της τέχνης τους είναι οικεία και γνωστά, άρα δεν αφορούν μόνο τους ειδικούς, τους ιστορικούς ή τους καλλιτέχνες.
 • Να εμψυχωθούν, καθώς η ενασχόληση τους με ένα σχετικά γνωστό αντικείμενο δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας και αυτοεκτίμησης στοιχεία απαραίτητα για το ξεκίνημα τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.
 • Να απελευθερώσουν τις δυνατότητες τους στο να παρατηρούν, να περιγράφουν και να αναλύουν τις μορφές, τα θέματα και τις τεχνικές της Σύγχρονης και Λαϊκής Τέχνης.
 • Να μεταφέρουν και να προσαρμόζουν την εμπειρία και τη γνώση από τα έργα τέχνης στην παραγωγή δικών τους έργων.
 • Να αντιληφθούν ότι οι τέχνες και οι εφαρμογές τους σχετίζονται με πολλά επαγγέλματα.
 • Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση ατόμου – ομάδας τόσο στο επίπεδο της κοινωνικής διάστασης της τέχνης όσο και στο επίπεδο της καθημερινής τριβής τους σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας στο μάθημα.
 • Να αξιοποιήσουν και να αναδείξουν ποικίλες επαγγελματικές δεξιότητες που κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι και είναι σχετικές με την τέχνη (π.χ. μαραγκοί, οικοδόμοι, κομμώτριες, μουσικοί, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, σεφ κ.λπ.).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2004

Μετάβαση στο περιεχόμενο