Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ο περιβαλλοντικός γραμματισμός προβάλλει ως ένα από τα απαραίτητα εφόδια του σύγχρονου ανθρώπου, προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα που σχετίζονται με τα φλέγοντα ζητήματα του περιβάλλοντος. Κάτοχοι ανάλογων εφοδίων, οι εκπαιδευόμενοι/ες στα Σ.Δ.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν, να αναλύουν και να επηρεάζουν την πορεία των περιβαλλοντικών προβλημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους και απειλούν την υγεία τους. 

Η εμπλοκή τους στα προβλήματα που τους απασχολούν ίσως να μη συνεπάγεται πάντοτε και τη δυνατότητα άμεσης επίλυσής τους. Όμως, η κριτική ενασχόληση με τα περιβαλλοντικά θέματα έχει θετικές συνέπειες στη σχέση τους με τον εαυτό τους, τους άλλους και την κοινότητα, καθώς από παθητικοί δέκτες των καταστάσεων γίνονται υπεύθυνοι, φορείς περιβαλλοντικών και κοινωνικών αλλαγών. 

Ο περιβαλλοντικός γραμματισμός θα δώσει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες στα Σ.Δ.Ε. τη δυνατότητα:

  • Να δουν τον εαυτό τους και το μέλλον τους με διαφορετικό τρόπο αναπτύσσοντας την αίσθηση ότι έχουν τη δύναμη να διαμορφώσουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος και γενικότερα της ζωής τους.
  • Να κατανοήσουν από που πηγάζουν οι περιβαλλοντικές πεποιθήσεις και οι αξίες, τον τρόπο με τον οποίο μεταβιβάζονται και τα συμφέροντα που στηρίζουν.
  • Να αντιλαμβάνονται τις δομικές και ιδεολογικές δυνάμεις που επηρεάζουν και περιορίζουν την ποιότητα ζωής τους και να αναζητούν δημοκρατικές εναλλακτικές διεξόδους.
  • Να μάθουν πώς να δρουν δημοκρατικά, για να φτιάξουν μια νέα περιβαλλοντική και κοινωνική τάξη πραγμάτων.

Οι στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ορίζονται σε συνάρτηση με το διττό σκοπό της, δηλαδή α) τη διαμόρφωση πολιτών με οικολογική παιδεία και οικολογική συνείδηση και β) τη διαμόρφωση πολιτών με ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές ως προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι/ες στα Σ.Δ.Ε. θα πρέπει, να αποκτήσουν (UNESCO 1978):

  • Συνειδητοποίηση: Να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό προβλήματα και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήματα στο σύνολό τους.
  • Γνώση: Να αποκτήσουν ποικιλία εμπειριών καθώς και βασική γνώση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Στάσεις: Να διαμορφώνουν αξίες και να αναπτύξουν ενδιαφέρον για το περιβάλλον καθώς και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος.
  • Ικανότητες: Να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τον προσδιορισμό και την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
  • Συμμετοχή: Να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης δράσης και ενεργού συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2006

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2003

Μετάβαση στο περιεχόμενο