Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Tο « ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για την Δια Βίου Μάθηση, τη Νέα Γενιά, με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για:

Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι να αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να προωθεί την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, να ενισχύει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, και να βελτιώνει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τα άτομα που αναζητούν εργασία.

ΕΣΠΑ 2007-2013

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.